Agroleśnictwo, inaczej nazywane systemami rolno – drzewnymi, to sposób gospodarowania ziemią, w którym produkcja roślinna czy zwierzęca, współistnieje na tym samym obszarze z roślinnością drzewiastą i/lub krzewami.

Systemy rolno – leśne można podzielić na kilka kategorii ze względu na ich charakter i funkcje:

Uprawa współrzędna

alejowa

Systemy leśno - pastwiskowe

sylwopastoralizm

Zadrzewienia przeciwwietrzne

Ogrody leśne

Przywodne pasy buforowe

broszura wydana przez IUNG-PIB w Puławach.
Więcej

Linki do materiałów o agroleśnictwie

Borek R. (red.), Zajączkowski J., Wójcik M., Malusa E., Tartanus M., Furmańczyk E., Jędrejek A., Kozyra J., Kozak M. Agroleśnictwo (systemy rolno-leśne). Poradnik dla rolników i doradców rolnych. Wydawnictwo IUNG-PIB, 2021.

Poniżej przedstawiamy Państwu broszury opisujące dobre praktyki agroleśnictwa w Polsce, wypracowane w projektach AFINET i AGFORWARD.

Broszury projektu AGFORWARD:

  • instrukcje upowszechnieniowe

Systemy alejowe

Zaplanowanie systemu alejowego

Ochrona drzew przed dzikimi zwierzętami

Mulczowanie dla zdrowych sadzonek

Formowanie drzew

  • studia przypadku

Intensywny kontrolowany wypas rotacyjny (wypas holistyczny)

Odnowienia drzewostanu na leśnych pastwiskach

Niewidzialne ogrodzenia pastwisk leśnych

Drzewa a obszary retencyjne na terenach zalewowych

Ochrona starych drzew na pastwiskach

Wypas a bioróżnorodność zadrzewionych pastwisk

Wypas owiec pod orzechami

Wypas w sadach jabłoniowych

Korzyści ekonomiczne z wypasu w sadach

Główne wyzwania dotyczące wypasu w sadach

Produkcja rolna z drzewami ogławianymi

Współrzędna uprawa ziół oraz wiśni na drewno

Zarządzanie dolną warstwą zadrzewień w systemach alejowych

Topola oraz dąb wzdłuż rowów melioracyjnych

Agroleśnictwo – produkcja żywności i energii

Drzewa i uprawy – optymalne wykorzystanie przestrzeni

Adaptacja do zmian klimatu z wykorzystaniem upraw alejowych

Systemy rolno-leśne z drzewami owocowymi

Kontrola chwastów w uprawie alejowej

Jabłoniowe sady towarowe z chowem drobiu

Leśno-pastwiskowy system hodowli drobiu

Lochy i rośliny energetyczne

Świnie i topole

Wykorzystanie morwy do skarmiania zwierząt

Drzewa pastewne dla mikroelementów

Drzewa pastewne w gospodarstwach mlecznych

Ekologiczna produkcja zwierzęca i zagajniki krótkiej rotacji

 

Broszury projektu AFINET:

Czy żywopłoty mogą pomóc w walce z chorobami i szkodnikami winorośli?

Uprawa grzybów

Orzech włoski (Juglans regia) w agroleśnictwie

Wprowadzenie kasztana jadalnego do belgijskich systemów rolno-leśnych

Agroleśnictwo przyczynia się do rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym

Zagospodarowanie warstwy podokapowej w systemach rolno-leśnych

Uprawa alejowa jako forma dywersyfikacji i poprawy stanu środowiska

Zgryzanie drzew i produkcja paszy liściarki jako źródło substancji odżywczych

Drzewa jako źródło cienia, osłony i wzrostu odporności zwierząt

Produktywne wykorzystanie warstwy podokapowej w rzędach drzew

Definicje związane z agroleśnictwem i polityką rolną

Znaczenie zgryzania krzewów przez zwierzęta gospodarskie

Systemy leśno-pastwiskowe

Zagospodarowanie biomasy żywopłotów do produkcji drewna opałowego

Współpraca dla usprawnienia systemów agroleśnictwa

Praktyki drzewno-rolnicze na gruntach ornych

Rola drzew śródpolnych i żywopłotów w Europie

Produkcja roślin o zastosowaniu leczniczym i kulinarnym w systemach agroleśnictwa

Agroleśnictwo a WPR

Agroleśnictwo, cele WPR i cele zrównoważonego rozwoju

Wełna, dawne odmiany drzew owocowych i co jeszcze?

Bydło mięsne w systemach agroleśnych

Jadalne ogrody leśne

Rotacyjny wypas bydła w sadach

Odpowiednie odmiany owoców i orzechów do uprawy w agroleśnictwie

Waloryzacja orzechów włoskich we Flandrii

Wykorzystanie zagajników krótkiej rotacji jako międzyplonów w płodozmianie

Wielokierunkowe wykorzystanie żywopłotów i pasów przeciwwietrznych

Projektowanie opłacalnego systemu rolno-drzewnego z topolą i pszenicą

Nauka poprzez działanie i dzielenie się wiedzą – promowanie wiedzy o agroleśnictwie wśród praktyków

„Drzewa śródpolne” jako argument sprzedaży

Trawy i rośliny bobowate odporne na zacienienie

Abstrakty dobrych praktyk AFINET w Polsce:

Wypas_danieli sposobem na leśno-pastwiskowe zagospodarowanie słabych gruntów

Kozy i pszczoły w naturalnych systemach leśno-pastwiskowych

Jak drzewa mogą pomóc w ochronie gruntów przed wodną erozją?

Kulturowy wypas owiec jako zrównoważony system leśno-pastwiskowy

Kształtowanie sieci zadrzewień w otwartym krajobrazie rolniczym

Jak i dlaczego zakładać remizy śródpolne? Studium przypadku

Wypas bydła mięsnego na zadrzewionych pastwiskach

Innowacyjny system drzewno-orny z ziołami dla małych gospodarstw

 

Agroleśnictwo w hodowli bydła mięsnego – Artykuł w Kwartalniku Bydło Mięsne 1/2019 (24)